Privatlivspolitik

Hjemmesiden opsamler ikke cookies.

Privatlivspolitik – terapi

Som led i den psykologiske samtale og behandling, indsamler og behandler jeg de oplysninger om dig, der er relevante og nødvendige for selve behandlingen samt for at kunne efterleve Psykologlovens krav til journalisering. Jeg registrerer også oplysninger om dig for at kunne administrere klientforholdet samt til brug for afregningsformål.

Udover behandling af de almindelige kategorier af personoplysninger, såsom navn og kontaktoplysninger, kan der være tale om behandling af fortrolige og følsomme kategorier af personoplysninger som helbredsoplysninger, cpr-nummer, arbejds-og familierelationer. Derudover noterer og gemmer jeg oplysninger om de enkelte samtaler, samt om de sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for min vurdering og behandling af dig. Udover de sociale oplysninger og helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, vil jeg i nogle tilfælde korrespondere med udvalgte forsikringsselskaber, hvilket sker i henhold til en aftale med dig

Jeg er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger sikkert og fortroligt. 

Formål med indsamling og behandling af personoplysninger.

Jeg indsamler og behandler kun de personoplysninger der er relevante og nødvendige i forhold til at opfylde de fastsatte formål.

 • Til besvarelse af din henvendelse til mig.
 • Til administration af din relation til mig.
 • Til opfyldelse af en kontrakt med dig.
 • Til brug for at udføre terapi, behandlinger samt til journalføring.
 • Til brug for udarbejdelse af erklæringer til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Til afregningsformål.
 • Til opfyldelse af et lovkrav, eksempelvis Psykologloven, bogføringsloven m.v.

Hvorfra indhentes dine personoplysninger

Dine personoplysninger indhentes direkte fra dig eller videregives mig af eksempelvis et forsikringsselskab.

Når dine personoplysninger indhentes direkte fra dig, giver du mig personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give mig dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling, vil der ske en undtagelse i forhold til min tavshedspligt og dine personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere

 • Der kan eventuelt videregives oplysninger, hvis det er nødvendigt for at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Patienterstatningen kan udføre sin myndighedsopgave og fastsætte tilskadekomnes retskrav, jf, Databeskyttelsesforordningens artike. 9, stk. 2, litra f.
 • Der er endvidere pligt til at videregive oplysninger, hvis der er en åbenbar fare eller risiko for at du eller andre kommer til skade.
 • Der er ligeledes jf. Serviceloven en pligt til at bryde tavshedspligten og at underrette de offentlige myndigheder, såfremt der opstår en bekymring for et barns trivsel eller udvikling.

Såfremt det er aftalt med dig eller er nødvendigt:

 • Videregives dine oplysninger til forsikringsselskaber eller til Sygeforsikringen Danmark.

Juridisk grundlag

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er følgende:

Til brug for den almindelige klientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og d, mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra c og h.

Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige klientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser for psykologisk rådgivning, undersøgelse og behandling

Dine personoplysninger videregives til forsikringsselskaber og Sygeforsikringen Danmark såfremt det er en del af aftalen med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos udvalgte databehandlere, som opbevarer dem på vegne af mig og efter min instruks. Jeg gør brug af databehandlere indenfor IT, økonomi og regnskab, og journaliseringssystem og overlader derved personoplysninger til disse. 

Opbevaring og slettepolitik

Dine personoplysninger opbevares, så længe der er behov i forhold til at varetage de ovenfor angivne formål. Der er dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsens § 15 en pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysningerne i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

Fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

Der er til sikring af dine personoplysninger etableret passende fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger således, at dine personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordnede optegnelser, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene foretages en rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Kontaktinformationer kan findes på www.datatilsynet.dk

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig.

Psykolog Else K. Brunbjerg
Skelagervej 1, 1
8200 Aarhus N
CVR-nr.: 36650087
E-mail: eb@elsebrunbjerg.dk

Denne privatlivspolitik er opdateret april 2022.